Mac下使用sftp连接openwrt

OpenWrt · 2020-03-13

由于openwrt官方默认的传输协议是scp

找了好久没有找到Mac上支持scp协议的app

平时使用起来传输文件太麻烦,就干脆给openwrt直接增加sftp,方便传输文件

openwrt上操作直接安装文件,通过

root@OpenWrt:~# opkg update

root@OpenWrt:~# opkg install vsftpd openssh-sftp-server

root@OpenWrt:~# /etc/init.d/vsftpd enable

root@OpenWrt:~# /etc/init.d/vsftpd start
Theme Jasmine by Kent Liao